Szanowni Państwo,
Wielość uregulowań prawnych, ciągłe ich zmiany sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania rzetelną i aktualną informacją, celem uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji prawnych.

Kancelaria Prawna Karolina Masłowska - profesjonalny podmiot współpracujący ze środowiskiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - posiada wiedzę wspartą praktyką w zakresie uregulowań dotyczących działalności gospodarczej. Wsparcie Państwa firmy przez Kancelarię Prawną Karolina Masłowska pozwoli na prowadzenie działalności bez obaw o ujemne konsekwencje prawne.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łąkowej 6a lok 29 prowadzona przez r. pr. Karolinę Masłowską.
• W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt Administratorem pod adresem e-mail: karolina@maslowska-radcaprawny.pl
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
• Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
- podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
- w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
• Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym.

Radca Prawny Karolina Masłowska tel: 668 669 777